REPUBLIKA HRVATSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji
   Italiano    
Korisne informacije
Prebivalište
Vizni sustav
Legalizacija isprava
Nekretnine u RH za strance
Zahtjev za otpust/odricanje državljanstva RH
Hrvatska u svijetu
HOME Vanjska politika Predstavništvo Info servis Konzularni poslovi O Hrvatskoj Linkovi
Korisne informacije
Opće konzularne informacije >
Ulazak u Republiku Hrvatsku s osobnom iskaznicom >
Ulazak maloljetnih stranaca u Republiku Hrvatsku >
Uvjeti ulaska pasa i mačaka u Hrvatsku >
Nekretnine u RH za strance >
Reciprocitet između Republike Hrvatske i Talijanske Republike >


Ulazak maloljetnih stranaca u Republiku Hrvatsku

Kada maloljetnik putuje bez pratnje, pored valjanosti putne isprave, temeljito se provjeravaju i druge isprave, odnosno, okolnosti putovanja na temelju kojih bi se moglo utvrditi da li maloljetnik putuje protivno volji zakonskog zastupnika.
Naime, policijski službenici hrvatske granične policije dužni su poduzeti sve odgovarajuće mjere za zaštitu interesa maloljetnika, naročito kada se tijekom provjere utvrdi da postoji sumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika ili bi mogla nastupiti druga šteta po interese maloljetnika.
Ukoliko policijski službenik prilikom obavljanja granične kontrole posumnja u nezakonito odvođenje maloljetnika, poduzet će dodatne provjere, kojom prilikom stranka, odnosno, osoba u pratnji maloljetnika treba dati odgovarajuća pojašnjenja na temelju kojih se može utvrditi da se ne radi o nezakonitom odvođenju maloljetnika.
Hrvatskim zakonodavstvom predviđeno je da maloljetnici koji prelaze državnu granicu mogu za to upotrijebiti valjanu putovnicu, osobnu iskaznicu, ili rodni list s fotografijom ovjeren od strane policije. Poželjno je, uz navedene putne isprave, imati npr. rodni list, odluka nadležnog tijela o skrbništvu, izvod iz matice vjenčanih, suglasnost roditelja – ne mora biti ovjerena, i dr.
U svrhu pojašnjenja okolnosti putovanja mogu se priložiti i:
 
• popratnica za putovanje maloljetne osobe izdana od operatora zrakoplova sukladno IATA standardima i preporučenom praksom
• popis sudionika prilikom putovanja u sastavu školske ekskurzije ili putovanja u cilju sudjelovanja na športskoj ili kulturnoj manifestaciji na kojoj se nalazi maloljetnik, i dr.
           

 Atto di assenso/ Suglasnost / Consent


Rappresentante/i legale/i / Tutore del minore ( nome e cognome) /Zakonski zastupnik ( ime i prezime) odn. Centar za socijalnu skrb / Legal rapresentative ( name and surname) or Social Centre

 


Nome e Cognome del minore/ orezime i ime djeteta / name and surname of child

 

N. documento di identita' / broj dokumenta/ Identity Card No.

 

Nato ( dana e luogo di nascita)/datum i mjesto rođenja/ date and place of birth


Residente in - Comune, Via, n. civico/ sa stalnim prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality. town, street, house number


N.del documento di vaiggio-se diverso dal documento d'identita'/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.


Finalita' e periodo del soggiorno- segnare/ namjera i razdoblje boravka- zaokružiti/ purpose and period of stay-encircle

• turista/turistička/tourist
• visita a parenti/posjet obitelji/ visit to relatives
• gita scolastica o escursione/ školska ili stručna eskurzija/ school excursion or filed trip
• sport/ šport/sport
• altro/ drugo/other

Indicare qui di seguito la finalita' in lignua inglese o in lingua croata___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durata del soggiorno-dal –al /vrijeme boravka/time of stay
_________________________________________________________________________________

E' autorizzato a viaggiare all'estero con/ može putovati u inozemstvo u pratnji/ is permitted to travel abroad with

nome e cognome della persona che accompagna il minore/ prezime i ime osobe u pratnji djeteta/ name and surname of the person accompanying the child

 

N. documento di identita' / JMBG/ Identity Card No.


Nato-data e luogo di nascita / datum i mjesto rođenja / born-date and place of birth


Residente in - Comune, Via, n. civico/ sa stalnim prebivalištem- općina, mjesto, ulica, kućni broj/ with permanent residency- municipality. town, street, house number


N.del documento di vaiggio/ dokument za putovanje serijskog broja/ Travel document No.


Firma del/dei Rappresentante/i legale/i del minore/ Potpis zakonskog zastupnika/Signature of legal rapresentative


L'atto di assenso e' valido per il periodo/Suglasnost važi za razdoblje/The consent is valid for the following period


Autorita' competente per l'autenticazione /mjerodavno tijelo / Competent Authority


Dana di rilascio/ Datum izdavanja/ date of issue


Firma della persona autorizzata ad accompagnare il minore

______________________________________________________________________________

 
vrh stranice Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, 2006.